virtual office

فرصت اجتماعی کرونا (۳)

  • Ehsan Khorrami 
بخش بزرگی از اقتصاد نحیف ایرانیان قبل از پاندامی ویروس کووید19، بر کسب و کارهای خرد پایه‌گزاری شده است. بخش بزرگی از نیروی کار کشور نیز، نیازهای معیشتی خود را برمبنای درآمد روزانه خود برآورده می‌کنند.