تغییر عادت‌ها

فرصت اجتماعی کرونا (۴)

  • Ehsan Khorrami 
توصیه سازمان بهداشت جهانی در مواجهه با پاندامی کووید 19، اول رعایت بهداشت فردی و دوم کاهش شدید ارتباطات اجتماعی است. مورد اول در جامعه ایرانی اثر خوبی به‌جای گذاشته است و رعایت بهداشت فردی به‌نحو چشم‌گیری در بخش بزرگی از جامعه افزایش یافته است.

فرصت اجتماعی کرونا (۲)

  • Ehsan Khorrami 
در دوره حکومت ویروس کووید۱۹ بر رفتارهای اجتماعی ایرانیان، تاثیر آن بر تغییر رفتار غذایی مردم را از نظر نباید دور نگه‌داشت.