پاندامی کووید 19

فرصت‌ها و تهدیدهای آموزش و پژوهش مجازی در رشته‌های مهندسی در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا (کووید ۱۹) گزارش شماره ۸

گزارش حاضر، متن تجمیع‌شده سلسله گزارش‌های تبدیل تهدید به فرصت آموزش و پژوهش غیرحضوری دانشگاهی و به‌خصوص حوزه علوم فنی و مهندسی در ایام همه‌گیری ویروس کرونای کووید19 می‌باشد. در گزارش‌های هفت‌گانه قبل و در ابتدا "تهدید و فرصت‌های پیش‌رو در آموزش و پژوهش غیرحضوری" به‌صورت مجمل بررسی شد. در گزارش‌های دوم الی هفتم، مطالعه تطبیقی عمل‌کردهای آموزشی و پژوهشی به‌صورت غیرحضوری کشورهای "مالزی"، "آلمان"، "انگلستان"، "اسپانیا" و "فرانسه" و دانشگاه‌های مطرح ایران انجام شد. در هر گزارش و به‌طور جداگانه، پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت آموزش و پژوهش غیرحضوری در دانشگاه‎های کشور باتوجه به رفتار و عمل‌کرد نمونه‌های بررسی شده و به‌خصوص در حوزه علوم فنی و مهندسی ارائه گردید. در گزارش حاضر و با تجمیع و مقایسه کلی رفتارهای عمل‌کردی نمونه‌های بررسی شده، راه‌کارهایی برای بهتر نمودن وضعیت پیش‌آمده ناشی از محدودیت‌های پدیده کووید19 به‌صورت مدون ارائه شده است.

تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدید‌های آموزش و پژوهش غیرحضوری در رشته‌های مهندسی در شرایط همه‌گیری بیماری کرونا (ویروس کووید ۱۹) در کشور گزارش شماره ۷

با شیوع ویروس کرونا در ابتدای سال 2020 میلادی، فعالیت بخش‌های مختلف جوامع انسانی تحت اثر این رخداد جهانی قرار گرفت. باتوجه‌به تراکم جمعیت در قسمت‌های گوناگون دانشگاه‌ها از جمله کلاس‌های درس، خوابگاه‌ها، کتاب‌خانه‌ها و سالن‌های غذاخوری، دانشگاه‌ها به‌عنوان یکی از مناطق پرریسک شیوع ویروس کرونا شناخته شد. از‌این‌رو، دانشگاه‌ها در سراسر دنیا، به‌خصوص در کشورهای با میزان شیوع بالای ویروس کرونا، اقدام‌های مختلفی در راستای جلوگیری از شیوع این ویروس و از سویی دیگر برقراری امکان ادامه تحصیل در ترم جاری را انجام داده‌اند. در گزارش حاضر، در ابتدا به معرفی کشور فرانسه و سیستم آموزش عالی آن پرداخته شده است. سپس با ارایه اطلاعاتی در زمینه شیوع ویروس کرونا در فرانسه، اقدام‌های صورت گرفته توسط دانشگاه لورن فرانسه در زمان همه‌گیری ویروس کرونا، مورد بررسی قرارگرفته است.

تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای آموزش و پژوهش غیرحضوری در رشته‌های مهندسی در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا (کووید ۱۹) در کشور گزارش ۶

پس از همه‌گیری ویروس کووید ۱۹ از زمستان سال ۱۳۹۸، تاکنون پنج گزارش در موضوع تحليل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای آموزش و پژوهش غیرحضوری در رشته‌هاي مهندسي در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا (کووید 19) در کشور توسط گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی تدوین شده است. گزارش اول با موضوع کلی " تهدیدها و فرصت‌های آموزش و پژوهش غیرحضوری" و در گزارش‌های دوم تا پنجم با مطالعه تطبیقی کشورهای مالزی، آلمان، انگلستان و اسپانیا، راه‌حل‌های کشورهای هدف در این پژوهش بررسی شده است. در هر گزارش و با توجه به روش‌های متفاوت کشورها در این موضوع، پیشنهادهای جداگانه‌ای در امر آموزش و پژوهش غیرحضوری برای دانشگاه‌های کشور ارایه شده است. در گزارش ششم، روش‌ها و برنامه‌های تعدادی از دانشگاه‌های مطرح کشور در آموزش و پژوهش غیرحضوری و پس از همه‌گیری ویروس کرونای جدید، بررسی اجمالی شده‌اند. این گزارش، حاصل مباحث مطرح‌شده در جلسه‌های اضطراری و فشرده هفتگی گروه مهندسی انرژي‌های تجدیدپذیر دانشکده مهندسی مکانیک و انرژي دانشگاه شهید بهشتی در این دوره است که توسط دکتر ایمان خزایی نوشته‌شده است.

تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای آموزش و پژوهش غیرحضوری در رشته‌های مهندسی در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا (کووید ۱۹) در کشور- گزارش ۵

در گزارش پنجم از ادامه سلسله گزارش‌های گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی با هدف تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت­ها و تهدیدهای آموزش و پژوهش غیرحضوری، به ارایه برنامه‌های دانشگاهی در کشور اسپانیا تحت شرایط همه‌گیری ویروس کرونا (کووید 19) پرداخته شده است. بدین‌وسیله مراتب سپاس خود را از جناب آقای دکتر مختار بیدی که سرپرستی تهیه گزارش را برعهده داشتند، ابراز می‌دارم. از آقایان سیدرضا شمشیرگران و ابوالقاسم مسیبی مدرسان محترم گروه و محسن فرزان که زحمت زیادی در ویرایش گزارش را متحمل شده، سپاس‌گزاری می‌نمایم.

تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای آموزش و پژوهش غیرحضوری در رشته‌های مهندسی در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا (کووید۱۹) در کشور گزارش ۴

  • Ehsan Khorrami 
در گزارش چهارم به ارایه برنامه‌های جایگزین دانشگاهي در کشور انگلستان تحت شرایط همه‌گيری ویروس کرونا (کووید19) بدینوسيله نمونه‌های از نظام‌های آموزشي که به‌شدت تحت تاثير تعطيلي واحدها و رکود درآمدی و بحران اقتصادی ناشي از انصراف دانشجویان قرار دارد، پرداخته‌شده است. این گزارش ضوابط جدید و سياست‌های آموزش غيرحضوری در دانشگاه کمبریج را حول سه محور کلان آموزش، پژوهش و ارزیابي، به‌منظور بهره‌برداری در تدوین نقش هردانشگاه در صورت تداوم این بيماری ارایه مي‌دهد. بدینوسيله مراتب سپاس خود را از سرکار خانم دکتر سپيده عابدی که سرپرستی تهيه گزارش را یرعهده داشتند، ابراز مي‌دارم. از آقایان ابوالقاسم مسيبي و محسن فرزان که زحمت ویرایش گزارش را تقبل نموده و دیگر همکاران گروه مهندسي انرژی‌های تجدیدپذیر که در جلسه‌های مستمر هفتگي در تدوین سلسله گزارش‌های آموزش غيرحضوری ناشي از پدیده همه‌گيری ویروس کووید 19 هم‌کاری مي‌نمایند، سپاس‌گزاری مي‌نمایم.

تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدید‌های آموزش و پژوهش مجازی در رشته‌های مهندسی در شرایط همه‌گیری بیماری کرونا (ویروس کووید ۱۹) در کشور گزارش ۳

در گزارش حاضر، اقدام‌ها و سیاست‌های کشور آلمان (با تمرکز بر دانشگاه فنی مونیخ) در مواجهه با تهدیدهای همه‌گیری بیماری کرونا در حوزه آموزش و پژوهش دانشگاهی بررسی شده‌است. در نهایت باتوجه به شرایط حاکم بر فضای کنونی آموزش و پژوهش مجازی در کشور، پیشنهادهایی برای بهبود این شرایط ارایه شده‌است. همکاران گروه مهندسی انرژیهای‌های تجدیدپذیر در جلسه‌های متعدد به موشکافی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدید‌های آموزش و پژوهش مجازی در رشته‌های مهندسی در شرایط همه‌گیری بیماری کرونا (ویروس کووید 19) موضوع می‌پردازند.

تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای آموزش و پژوهش مجازی در رشته‌های مهندسی در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا (کووید ۱۹) در کشور گزارش ۲

  • Ehsan Khorrami 
تقويم آموزشي دانشگاه با توجه به ايام تعطيل ناشي از كوويد 19 بروزرساني شده و به طور رسمي اعلام گرديده است. كليه آزمون‌هاي مرحله‌اي، آزمونك‌ها، تکلیف‌ها و ارائه پروژه‌ها به صورت برخط صورت مي‌گيرد. آزمون نهایی دروس نيز از 31 مي تا 27 ژوئن براي برگزاري به صورت برخط برنامه‌ريزي شده است. برنامه آمادگي در برابر همه‌گيري كوويد 19 كليد زده شده كه در قالب آن، مكان‌هاي دانشگاه از لحاظ خطرپذيري منطقه‌بندي شده و توصيه‌هاي بهداشتي لازم در مواجهه با ويروس كرونا براي هر منطقه ارائه گرديده است. يك بسته نرم‌افزاري خاص اين بحران تهيه و در اختيار همه پرسنل قرار گرفته و تمام نكات حياتي كاري، ايمني و بهداشتي در آن گنجانده شده است. از آن جمله طبق فلوچارت ارائه شده در اين بسته، براي انجام هر كاري ابتدا ارزيابي ريسك صورت گرفته و سپس تصميم لازم براي آن اتخاذ مي‌گردد. روزانه وضعيت افراد كنترل مي‌شود. ضدعفوني كل مكان‌هاي پرخطر دانشگاه و خوابگاه‌ها صورت مي‌گيرد.

فرصت اجتماعی کرونا (۹)

  • Ehsan Khorrami 
در بخش سوم فرصت اجتماعی کرونا، در مورد آموزش مجازی در مقاطع قبل از دانشگاه تا مقاطع تحصیلی دانشگاهی در به نقد کشیدن زیرساخت‌های فضای مجازی کشور، به ایده ( virtual center of national education ) اشاره شد. امروز این ایده، به‌طور جدی ذهن متولیان نظام آموزشی کشور و بسیاری از کشورهای دیگر فاقد آن‌را، درگیر کرده است.

فرصت اجتماعی کرونا (۷)

  • Ehsan Khorrami 
ترس همیشه دارای دوجنبه مثبت و منفی است. جنبه مثبت آن، باعث نجات از خطر و رسوب ذهنی جنبه منفی آن، از خطرناک‌ترین موارد مخل آرامش زندگی بشر می‌باشد. جنبه مثبت آن، باعث احتیاط بیشتر و جنبه منفی آن، باعث انباشت انرژی منفی در ذهن می‌گردد. جنبه منفی ترس، از دیرباز همراه بشر و ناشی از ضعف وی بوده است. ضعف بشر در برخورد با پدیده‌های طبیعی و غیرطبیعی پیرامونی، عامل اصلی انباشت ترس در ذهن وی بوده است.

فرصت اجتماعی کرونا (۵)

  • Ehsan Khorrami 
اگر به میزان پیام‌های رد و بدل شده فضای مجازی و در پدیده همه‌گیری ویروس کووید 19 از ایتدا تا زمان حال در بایگانی خود مراجعه نمایید، با نکته جالبی مواجه خواهید شد. این پدیده مبارک، کاهش چشم‌گیر حجم بازنشر پیام‌های سیاسی نسبت به پیام‌های اجتماعی است.