همه‌گیری تابو

فرصت اجتماعی کرونا (۶)

  • Ehsan Khorrami 
از گذشته‌های دور شادی کردن و خندیدن در تربیت سنتی ایرانیان، به‌عنوان مسئله‌ای جدی و دارای ابعاد گوناگون اجتماعی، تربیتی و حتی مذهبی بوده است. در بعد مذهبی آن، روایت‌های زیاد و حتی متضادی وجود دارد که تکلیف مومنین را در این قضیه سخت کرده است. خندیدن با صدای بلند، شوخی کردن درجمع، پرهیز از مسخره کردن و از این قسم موضوع‌ها، در آموزه‌های دینی دارای دستورالعمل بوده است.