تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدید‌های آموزش و پژوهش غیرحضوری در رشته‌های مهندسی در شرایط همه‌گیری بیماری کرونا (ویروس کووید ۱۹) در کشور گزارش شماره ۷

مطالعه موردی: کشور فرانسه- دانشگاه لورن گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی در سلسله‌ گزارش‌های «تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای آموزش و پژوهش مجازی در رشته‌های مهندسی» در تلاش است تا ساختار فعلی آموزش و پژوهش به‌روش غیرحضوری در کشور را تحت اثر همه‌گیری بیماری کرونا (کووید ۱۹)، آسیب‌شناسی و تحلیل نماید. در این سلسله‌ گزارش‌ها، پیشنهادهایی برای بهبود اثرگزاری آموزش و پژوهش غیرحضوری با تمرکز بر حوزه مهندسی ارایه می‌شود. در گزارش حاضر، اقدام‌ها و سیاست‌های کشور فرانسه (با تمرکز بر دانشگاه لورن) در مواجهه با تهدیدهای همه‌گیری بیماری کرونا در حوزه آموزش و پژوهش دانشگاهی بررسی شده‌است. در نهایت باتوجه‌به شرایط حاکم بر فضای کنونی آموزش و پژوهش در کشور، پیشنهادهایی برای بهبود این شرایط ارایه شده‌است. لازم است سپاس خود را نثار سرکار خانم دکتر گوگ‌ساز بابت تهیه این گزارش نمایم. هم‌چنین سپاس خاص خود را از جناب مهندس فرزان که در جمع‌آوری مطالب زحمت کشیده و نیز جناب مهندس مسیبی که جون همیشه...
خواندن ادامه

تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای آموزش و پژوهش غیرحضوری در رشته‌های مهندسی در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا (کووید ۱۹) در کشور گزارش ۶

مطالعه موردي دانشگاه‌هاي ایران پس از همه‌گیری ویروس کووید ۱۹ از زمستان سال ۱۳۹۸، تاکنون پنج گزارش در موضوع تحليل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای آموزش و پژوهش غیرحضوری در رشته‌هاي مهندسي در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا (کووید 19) در کشور توسط گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی تدوین شده است. گزارش اول با موضوع کلی " تهدیدها و فرصت‌های آموزش و پژوهش غیرحضوری" و در گزارش‌های دوم تا پنجم با مطالعه تطبیقی کشورهای مالزی، آلمان، انگلستان و اسپانیا، راه‌حل‌های کشورهای هدف در این پژوهش بررسی شده است. در هر گزارش و با توجه به روش‌های متفاوت کشورها در این موضوع، پیشنهادهای جداگانه‌ای در امر آموزش و پژوهش غیرحضوری برای دانشگاه‌های کشور ارایه شده است. در گزارش ششم، روش‌ها و برنامه‌های تعدادی از دانشگاه‌های مطرح کشور در آموزش و پژوهش غیرحضوری و پس از همه‌گیری ویروس کرونای جدید، بررسی اجمالی شده‌اند. این گزارش، حاصل مباحث مطرح‌شده در جلسه‌های اضطراری و فشرده هفتگی گروه مهندسی انرژي‌های تجدیدپذیر دانشکده مهندسی مکانیک...
خواندن ادامه

تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای آموزش و پژوهش غیرحضوری در رشته‌های مهندسی در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا (کووید ۱۹) در کشور- گزارش ۵

مطالعه موردي: دانشگاه‌هاي كشور اسپانيا در گزارش پنجم از ادامه سلسله گزارش‌های گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی با هدف تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت­ها و تهدیدهای آموزش و پژوهش غیرحضوری، به ارایه برنامه‌های دانشگاهی در کشور اسپانیا تحت شرایط همه‌گیری ویروس کرونا (کووید 19) پرداخته شده است. بدین‌وسیله مراتب سپاس خود را از جناب آقای دکتر مختار بیدی که سرپرستی تهیه گزارش را برعهده داشتند، ابراز می‌دارم. از آقایان سیدرضا شمشیرگران و ابوالقاسم مسیبی مدرسان محترم گروه و محسن فرزان که زحمت زیادی در ویرایش گزارش را متحمل شده، سپاس‌گزاری می‌نمایم. از دیگر همکاران گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر که چون همیشه در جلسه‌های مستمر، در تدوین سلسله گزارش‌های آموزش و پژوهش غیرحضوری ناشی از پدیده همه‌گیری ویروس کووید19 همکاری می‌نمایند نیز سپاس‌ خود را ابراز می‌نمایم. مدیر گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی دکتر مجید زندی گزارش شماره 5 دانشگاه‌های اسپانیادریافت ...
خواندن ادامه

تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای آموزش و پژوهش غیرحضوری در رشته‌های مهندسی در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا (کووید۱۹) در کشور گزارش ۴

مطالعه موردی: کشور انگلستان دانشگاه کمبریج در راستای سلسله گزارش‌های گروه مهندسي انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه شهيد بهشتي که از ابتدای سال 1399 با هدف تحليل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای آموزش غيرحضوری تدوین و منتشر شده است، طي گزارش‌های دوم و سوم به بررسي اقدام‌ها، سياست‌های اجرایي و راهکارها در دو کشور آلمان و مالزی پرداخته‌شده است. در گزارش چهارم به ارایه برنامه‌های جایگزین دانشگاهي در کشور انگلستان تحت شرایط همه‌گيری ویروس کرونا (کووید19) بدین‌وسيله نمونه‌های از نظام‌های آموزشي که به‌شدت تحت تاثير تعطيلي واحدها و رکود درآمدی و بحران اقتصادی ناشي از انصراف دانشجویان قرار دارد، پرداخته‌شده است. این گزارش ضوابط جدید و سياست‌های آموزش غيرحضوری در دانشگاه کمبریج را حول سه محور کلان آموزش، پژوهش و ارزیابي، به‌منظور بهره‌برداری در تدوین نقش هردانشگاه در صورت تداوم این بيماری ارایه مي‌دهد. بدین‌وسيله مراتب سپاس خود را از سرکار خانم دکتر سپيده عابدی که سرپرستی تهيه گزارش را برعهده داشتند، ابراز مي‌دارم. از آقایان...
خواندن ادامه

تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدید‌های آموزش و پژوهش مجازی در رشته‌های مهندسی در شرایط همه‌گیری بیماری کرونا (ویروس کووید ۱۹) در کشور گزارش ۳

مطالعه موردی: کشور آلمان- دانشگاه فنی مونیخ گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی در سلسله گزارش‌های «تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای آموزش و پژوهش مجازی در رشته‌های مهندسی» در تلاش است تا ساختار فعلی آموزش و پژوهش مجازی در کشور را تحت اثر همه‌گیری بیماری کرونا (کووید 19) آسیب‌شناسی و تحلیل نماید. در این سلسله گزارش‌ها، پیشنهادهایی برای بهبود اثرگزاری آموزش و پژوهش مجازی با تمرکز بر حوزه مهندسی ارایه می‌شود.در گزارش حاضر، اقدام‌ها و سیاست‌های کشور آلمان (با تمرکز بر دانشگاه فنی مونیخ) در مواجهه با تهدیدهای همه‌گیری بیماری کرونا در حوزه آموزش و پژوهش دانشگاهی بررسی شده‌است. در نهایت باتوجه به شرایط حاکم بر فضای کنونی آموزش و پژوهش مجازی در کشور، پیشنهادهایی برای بهبود این شرایط ارایه شده‌است. شایسته است تا در این فرصت از آقای ابوالقاسم مسیبی نگارنده این گزارش و آقای محسن فرزان در همکاری خاص درتهیه آن و دیگر همکاران گروه مهندسی انرژیهای‌های تجدیدپذیر که در جلسه‌های متعدد...
خواندن ادامه

فرصت اجتماعی کرونا (۳)

تغییر روی‌کرد به فضای مجازی مطلب سوم در مورد رنسانس اجتماعی کرونا در جامعه ایرانی را برمبنای تغییر روی‌کرد به فضای مجازی اینجا می‌آورم.بخش بزرگی از اقتصاد نحیف ایرانیان قبل از پاندامی ویروس کووید19، بر کسب و کارهای خرد پایه‌گزاری شده است. بخش بزرگی از نیروی کار کشور نیز، نیازهای معیشتی خود را برمبنای درآمد روزانه خود برآورده می‌کنند. ترس از کرونا و تبعات ناشی ار آن باعث کندشدن شدید چرخ‌های اقتصاد در بخش کسب و کارهای کوچک شده است. بخش بزرگی از اقشار کم‌برخوردارتر ایرانیان در این فضا، در تامین نیازهای معیشتی خود دچار مشکل شده‌اند. اگر تبعات وضعیت ناهنجار اقتصادی پس از فروکش کردن پدیده همه‌گیر شدن کرونا را درنظر بگیریم، ابعاد فاجعه اقتصادی برای اقشار کم‌برخوردارتر بیشتر نمود پیدا خواهدکرد. یکی از راه‌های مهم در پیشرفت اقتصادی در کسب و کارهای کوچک برای اقشار کم‌برخوردارتر ایرانیان، جهت‌گیری اقتصاد کشور به سوی بیزینس‌های مجازی است. مزایای فراوان در بیزینس مجازی برای واکسینه کردن اقتصادهای کوچک از تنش‌های امروزه، ...
خواندن ادامه

فرصت اجتماعی کرونا (۲)

تغییر عادت‌ها و رژیم غذایی ایرانیان مطلبی دوم در مورد رنسانس اجتماعی کرونا در جامعه ایرانی را اینجا می‌آورم. طییعی است که این مختصر نوشته، تحلیل اینجانب است و دوستان اختیار داشته مثل مطلب قبلی با آن موافق و یا مخالف باشند.در دوره حکومت ویروس کووید۱۹ بر رفتارهای اجتماعی ایرانیان، تاثیر آن بر تغییر رفتار غذایی مردم را از نظر نباید دور نگه‌داشت. از سال‌های نه‌چندان دور، ذائقه بخش بزرگی از ایرانیان از سمت غذاهای خانگی و سنتی به‌سمت غذاهای آماده و یا بیشتر فست‌فودها تغییر کرده است. شاهد آن هم سیسستم عرضه و تقاضا در بخش رستوران‌داری بوده است. هر روز همه ما شاهد افزایش تعداد عرضه‌کنندگان بیشتر فست‌فودها در محله و شهر خود بوده‌ایم. به برکت ترس از کرونا و تعطیلی اکثر رستوران‌ها و کاهش شدید فروش غذاهای آماده و از سویی خانه‌نشینی اجباری بخش اعظم مردم، توفیق رجوع به ‌آشپزخانه‌های خانگی برای بسیاری اجباری شده است. امروز یکی از معضل‌های تصمیم‌گیری، انتخاب تنوع غذایی در منزل می‌باشد. بسیاری...
خواندن ادامه

فرصت اجتماعی کرونا (۱)

یا رنسانس اجتماعی ناشی از کرونا‌ مطلبی را در چند جا صحبت کرده بودم که خلاصه آن را اینجا می‌آورم.تهدید جامعه جهانی و به‌خصوص جامعه ایرانی از طرف ویروس کووید۱۹، درعمل در حال تغییر رفتار اجتماعی بشر و به‌خصوص ایرانیان است. این تغییر رفتار در جامعه ایرانی ملموس‌تر است و در عمل شکل‌گیری یک رنسانس اجتماعی در ایران را درحال باعث شدن است. مهمترین موضوع، رخت بربستن خرافات از دامن دین را می‌توان به‌تدریج مشاهده کرد. دیگر زنگار و خرافه‌هایی که به‌نام دین جزو باورهای بخشی از متدینین شده بود، قابلیت خود را در روابط اجتماعی از دست داده یا خواهند داد. در حکومت اسلامی، متخصصین اختیار فتوای تعطیل کردن بعضی مستحبات را دارا خواهند شد. تعطیلی نمازهای جماعت و جمعه و زیارت بقاع متبرکه از این توانایی جدید نشات گرفته است, تاییدکننده این موضوع است. در حوزه خانواده نیز تغییرهای زیادی در شرف شکل‌گیری است. ارتباط اعضای خانواده که زیر چرخ‌های تمدن جدید در حال از هم گسستن...
خواندن ادامه