«امنیت پایدار» چارچوبی جدید در» هم بست و فن » آب، محیط زیست، غذا و انرژی
با چارچوبی جدید در امنیت پایدار غذایی، امنیت پایدار آب و امنیت پایدار انرژی با حفظ محیط زیست، هم‌بست و فن، آب، محیط زیست، غذا و انرژی ایجاد می شود.
به گزارش ابرار اقتصادی، کمیته مطالعاتی عملیات سیستم و کنترل سیگره ایران در حاشیه ۳۴ امین کنفرانس بین المللی برق تهران ،سمینارهم‌بست آب، محیط زیست،غذا و انرژی را در تاریخ ۱۹ آذرماه در محل پژوهشگاه نیرو برگزار کرد. مدیر گروه مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی در این سمینار با بیان اینکه در آینده، انرژی های تجدید پذیر نقش انکار ناپذیری در امنیت پایدار انرژی در چارچوب هم‌بست وفن برای جامعه بشری خواهد داشت، گفت: ضرورت توسعه پایدار در حوزههای آب، غذا و انرژی با نگرش محیط زیستی و تضمین دسترسی به منابع، برای نسلهای بعدی، نگاه پژوهشگران حوزه انرژی را معطوف انرژ یهای تجدید پذیر در شکلهای مختلف آن نموده است.
دکتر مجید زندی اظهارداشت: ارائه را ه حل برای تمامی چالشهای اساسی جامعه بشری شامل آب، غذا و انرژی و حفظ محیط زیست با استفاده از چارچوب و فن با نگرش حجمی آن ممکن است، از این رو در راستای امنیت پایدار غذایی در چارچوب و فن با نگرش حجمی، ارائه را ه حل گلخانه تاریک انرژیتیک که در مرکز تحقیقات مهندسی انرژ یهای تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی به صورت نیمه صنعتی اجرا گردیده است، راهکاری بهینه است. از طرفی در چارچوب وفن، با نگرش حجمی، را ه حلهای منطقی، ممکن و ساده برای رفع آلودگی شهرهای بزرگ نیز پیش بینی و قابل ارائه است.
به گفته وی ارائه روندهای پژوهشی مراکز تحقیقاتی جهانی و توجه روزافزون به موضوع، جایگاه ویژه هم‌بست فن، آب، محیط زیست، غذا و انرژی با نگرش حجمی را مخصوصا طی چند سال اخیر آشکار ساخته است.
وی تاکید کرد: در آینده بسیار نزدیک و در انقلاب صنعتی پنجم و با پیشرفت فناوری ذخیره سازهای انرژی، منابع انرژی سنتی جای خود را به منابع انرژی تجدیدپذیر خواهند داد و تولید ثروت جهانی در این حوزه به شدت افزایش خواهد یافت .معرفی آزمایشگاه هم‌بست از آنجایی که یکی از چالشهای اساسی جامعه بشری تامین نیازهای همزمان آب، غذا و انرژی با حفظ محیط زیست است و استفاده صحیح از منابع تجدیدپذیر انرژی همچون انرژی خورشیدی، امکان تولید غذا با حداقل مصرف آب با حفظ محیط زیست را ممکن می‌سازد.
در سال ۱۳۹۷ آزمایشگاه هم‌بست آب، محیط زیست،غذا و انرژی در مجموعه آزمایشگاههای مهندسی انرژ یهای تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی را ه اندازی شده است. در این آزمایشگاه، محققان رشته های مختلف این حوزه به صورت مشترک به انجام تحقیق مشغول هستند. از جمله این فعالیتها می‌توان به بهینه سازی مصرف آب در تولید محصولهای کشاورزی به کمک انرژی خورشیدی اشاره کرد.

آخرین به‌روزرسانی