مصاحبه با آقای دکتر مجید زندی در نشریه روابط عمومی دانشگاه – قسمت دوم

  • admin 

چهل و دومین شماره از هفته نامه ” آئینه خرد ” (خبرنامه روابط عمومی دانشگاه) به منظور انعکاس و اطلاع رسانی رویدادهای هفتگی دانشگاه شهیدبهشتی منتشر شد. در این شماره بخش دوم مصاحبه جناب آقای دکتر مجید زندی منتشر شده است.

با کلیک کردن بر روی فایل خبرنامه و بارگذاری آن، می توانید از اهم رویدادهای دانشگاه شهید بهشتی و متن مصاحبه مذکور مطلع شوید.

http://www.sbu.ac.ir/DocLib2/SBU_Weekly_NO42.pdf

بخش اول این مصاحبه که در شماره چهل و یکم این نشریه به چاپ رسیده بود نیز از طریق لینک زیر در دسترس است:

https://www.sbu.ac.ir/DocLib2/SBU_Weekly_NO41.pdf