حضور دکتر علی آبادی مدیرعامل مپنا در جمع دانشجویان مهندسی انرژی های تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی

دکتر علی آبادی که برای چندمین برای به میان دانشجویان مهندسی انرژی های تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی آماده بود با برشماردن اولویت های مهم تولید برق در کشور به بحث و تبادل نظر در خصوص چالش ها و موانع و فرصت های سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر پرداخت.