توسعه تجاری‌محور

پژوهش‌ دانش‌بنیان با هدف سودآوری و اشتغال‌زایی