اعضا هیات علمی اصلی

ردیفنام کاملاطلاعات تماس
1دکتر مجید زندیصفحه شخصی
رزومه
CV
2دکتر رقیه گوگ‌ساز قوچانیوبگاه شخصی
3دکتر علی ذبیحیصفحه شخصی
4دکتر پویان هاشمی طاری
5دکتر مختار بیدیصفحه شخصی
6دکتر ایمان خزاییصفحه شخصی
7دکتر سپیده عابدی

اعضای هیات علمی همکار و وابسته

ردیفنام کاملاطلاعات تماس
1دکتر رامین حقیقی خوشخوصفحه شخصی
2دکتر امیرسعید شیرانیرزومه فردی
3دکتر محمد عامریصفحه شخصی
4دکتر رضا قادریصفحه شخصی
5دکتر مهدی پورقلیصفحه شخصی
6دکتر محمد مجدمصفحه شخصی
7دکتر احمد سالم‌نیاصفحه شخصی
8دکتر پدرام صفرپورصفحه شخصی
9دکتر محمد میردریکوندصفحه شخصی
10دکتر مریم امیرحسینیصفحه شخصی
11دکتر جواد فخاریصفحه شخصی
12دکتر ابوالقاسم علی‌قارداشیصفحه شخصی
13دکتر علی جهانگیریرزومه فردی
14دکتر سید ابوالفضل موسوی ترشیزیرزومه فردی
15دکتر مصطفی رجبی مشهدی
16دکتر سیدرضا شمشیرگران

آخرین به‌روزرسانی