تغییر روی‌کرد به فضای مجازی

مطلب سوم در مورد رنسانس اجتماعی کرونا در جامعه ایرانی را برمبنای تغییر روی‌کرد به فضای مجازی اینجا می‌آورم.

بخش بزرگی از اقتصاد نحیف ایرانیان قبل از پاندامی ویروس کووید۱۹، بر کسب و کارهای خرد پایه‌گزاری شده است. بخش بزرگی از نیروی کار کشور نیز، نیازهای معیشتی خود را برمبنای درآمد روزانه خود برآورده می‌کنند. ترس از کرونا و تبعات ناشی ار آن باعث کندشدن شدید چرخ‌های اقتصاد در بخش کسب و کارهای کوچک شده است. بخش بزرگی از اقشار کم‌برخوردارتر ایرانیان در این فضا، در تامین نیازهای معیشتی خود دچار مشکل شده‌اند. اگر تبعات وضعیت ناهنجار اقتصادی پس از فروکش کردن پدیده همه‌گیر شدن کرونا را درنظر بگیریم، ابعاد فاجعه اقتصادی برای اقشار کم‌برخوردارتر بیشتر نمود پیدا خواهدکرد.
یکی از راه‌های مهم در پیشرفت اقتصادی در کسب و کارهای کوچک برای اقشار کم‌برخوردارتر ایرانیان، جهت‌گیری اقتصاد کشور به سوی بیزینس‌های مجازی است. مزایای فراوان در بیزینس مجازی برای واکسینه کردن اقتصادهای کوچک از تنش‌های امروزه، راه‌حلی جدی در اقتصاد جهان فعلی است.
پدیده کرونا این فرصت را به کشور داده است تا امکان انجام بسیاری از امور را در فضای مجازی مورد سنجش قرار دهد. آموزش مجازی در مقاطع قبل از دانشگاه تا مقاطع تحصیلی دانشگاهی امروز در حال به نقد کشیدن زیرساخت‌های فضای مجازی کشور در امر national virtual education هستند. از سویی امکان ایجاد virtual office ها در انجام بسیاری از جلسه‌های کاری از طریق ویدیوکنفرانس، امروزه به‌عنوان یک خواست ملی مطرح است.
با آموزش‌های صحیح و به‌خصوص در سازمان‌های فنی و حرفه‌ای و مقاطع تحصیلی دانشگاهی در زمینه virtual working، رونق دوباره کسب و کارهای خرد در اقتصاد ملی ممکن خواهد شد.
امروز تقویت زیرساخت‌های فضای مجازی به یک مطالبه جدی ملی تبدیل شده است. پدیده همه‌گیری ویروس کرونا این نیاز را تشدید کرده است.
دکتر مجید زندی – بهار۹۹

آخرین به‌روزرسانی