یا رنسانس اجتماعی ناشی از کرونا‌

مطلبی را در چند جا صحبت کرده بودم که خلاصه آن را اینجا می‌آورم.

تهدید جامعه جهانی و به‌خصوص جامعه ایرانی از طرف ویروس کووید۱۹، درعمل در حال تغییر رفتار اجتماعی بشر و به‌خصوص ایرانیان است.
این تغییر رفتار در جامعه ایرانی ملموس‌تر است و در عمل شکل‌گیری یک رنسانس اجتماعی در ایران را درحال باعث شدن است.
مهمترین موضوع، رخت بربستن خرافات از دامن دین را می‌توان به‌تدریج مشاهده کرد. دیگر زنگار و خرافه‌هایی که به‌نام دین جزو باورهای بخشی از متدینین شده بود، قابلیت خود را در روابط اجتماعی از دست داده یا خواهند داد.
در حکومت اسلامی، متخصصین اختیار فتوای تعطیل کردن بعضی مستحبات را دارا خواهند شد. تعطیلی نمازهای جماعت و جمعه و زیارت بقاع متبرکه از این توانایی جدید نشات گرفته است, تاییدکننده این موضوع است.
در حوزه خانواده نیز تغییرهای زیادی در شرف شکل‌گیری است. ارتباط اعضای خانواده که زیر چرخ‌های تمدن جدید در حال از هم گسستن بود، درحال بازسازی نوین است. در فضای کم‌تر شدن ارتباط بیرونی اعضای خانواده، فرصت بیشتر درکنار هم بودن ممکن شده است. فاصله والدین و فرزندان ناشی از فضای عاطفی جدید حاکم شده، در حال کم‌تر شدن است.
ایرانیان در این یک‌ماه گذشته نشان دادند که با تمام مشکل‌های ایجاد شده رفتار متمدنانه‌تری نسبت به جامعه جهانی از خود نشان داده‌اند. افراد حوزه بهداشت و درمان با رفتار ایثارگرایانه خود تمامی مطالب به ناحق بیان شده در مورد آنان را در روزها و سال‌های قبل با رفتار توام با تحسین ملت جای‌گزین کرده‌اند.
ایثار در جامعه ایرانی درحال بازتعریف شدن است.
دکتر مجید زندی- بهار۹۹

آخرین به‌روزرسانی