جایزه بهترین مقاله خودرویی سال ۲۰۱۷

از سوی انجمن فناوری خودرویی IEEE

مقاله برتر

در دهمین کنفرانس فرماندهی و کنترل ایران سال ۱۳۹۶

آخرین به‌روزرسانی